611.000 
588.000 
869.000 
985.000 
867.000 

ĐỐI TÁC